Kontakt

29 Eibe, auf Stahlsockel, 45 cm, 2015

29 Eibe, auf Stahlsockel, 45 cm, 2015